150 jaar geleden… 150 jaar geleden…
Op 19 maart was het 150 jaar geleden dat mevr Snouck Hurgronje-Schorer in Middelburg overleed. Uit haar testament bleek dat zij aan de toen pas opgerichte Confessionele Vereniging in Utrecht een kapitaal van 40.000 gulden(in de vorm van Staatsschuldbewijzen die ``eeuwig durend`` rente uitkeren, dat bestaat echt!) en een evangelisatiegebouw met een woning te Domburg legateerde met de verplichting de rente van het kapitaal en de gebouwen te gebruiken voor ``…het doen voortduren van Evangelisatie in de gemeente Domburg….``.
Ook was er een clausule opgenomen dat wanneer dit ``…door de komst van een andere predikant of om andere redenen…`` niet meer nodig werd geacht, de rente van het kapitaal moest worden aangewend voor een ``… Naaijschool, Zondagsschool of andere inrigtingen ter bevordering van Christelijke kennis en Christelijk leven…``.
In 1878 was dat zover(er kwam een andere predikant), en werd er een Christelijke school opgericht in Domburg, die tot 1921 voor een zeer groot deel bekostigd werd uit dit fonds. Met de komst van de Schoolwet werd de financiering van het onderwijs, en dus ook de Christelijke School, door de Overheid overgenomen.
Sindsdien heeft de Confessionele Vereniging de rente van het kapitaal, en de gelden van de verkoop van de school aan de overheid, besteed aan de Hervormde Gemeente Domburg; toen het dak van de kerk begin jaren ` 20 door een storm was vernield werd, herstel voor een groot deel betaald, er werd bijgedragen aan een nieuw orgel, subsidies verstrekt aan jeugdverenigingen, bijdragen voor wijkverpleegsters gegeven enz.. Het moge duidelijk zijn dat al deze giften en de inflatie van de afgelopen 150 jaar de waarde van het fonds aanzienlijk hebben doen slinken!
Binnen het bestuur is er de wens om tot een afronding van het z.g. ‘Domburgfonds’ te komen, vooral nu de Confessionele Vereniging intensief ‘samen op weg’ is met het Confessioneel Gereformeerd Beraad. Dat is geen gemakkelijke opgave, omdat de samenstelling van het fonds complex is. Er zijn vele jaarlijkse stortingen gedaan en meerdere aanzienlijke giften tot ondersteuning van de hervormde Gemeente Domburg zijn overgemaakt. Helaas zijn er tot nu toe in landelijke archieven van meerdere jaren van het secretarieel en financieel archief van de Confessionele Vereniging van de afgelopen 150 jaar geen bescheiden te vinden. Dat maakt het niet eenvoudig om tot een verantwoorde afronding van het Fonds Domburg te komen, gedachtig aan de testamentaire bepaling `… ter voortdurende bevordering van de geestelijke en Christelijke belangen der Gemeente Domburg`.
 
terug